.

Om Malta

Malta har med sin perfekta position, klimat och mänskliga värme attraherat besökare från hela världen genom åren. Som om detta inte vore tillräckligt har Malta även profilerat och etablerat sig globalt som en hub för financiella tjänster. Finanssektorn har på senare år bidragit till att den maltesiska ekonomins starka tillväxt och har gjort Malta mer diversifierat och mindre beroende av andra traditionellt stora sektorer som t ex turism.

Med konkurrenskraftiga driftkostnader, skattefördelar för utländska företagare och som en fullvärding EU-medlem är konkurensfördelarna självklara. Utbildningsnivån på Malta är hög vilket innebär en stor tillgång till utbildad arbetskraft samt ett geografiskt läge som öppnar dörren till stora delar av världen.

Varför Malta?

 • Fullvärdig EU medlem sedan 2004
 • Gick över till Euro som officiell valuta 2008
 • Medeltemperatur på 23°c med ca. 300 soldagar per år
 • Högutvecklat financiellt och företags centrum
 • Konkurrenskraftigt skattesystem
 • Starkt och välutvecklat rättsväsende
 • Dubbelbeskattningsavtal med mer än 60 länder
 • Ingen källskatt/kupongskatt på utdelning, ränta eller royalty till icke-bosatta personer på Malta
 • Låga etablerings och driftkostnader
 • Engelska som officiellt språk
 • Högutbildad och kvalificerad arbetskraft
 • Effektivt och starkt bankväsende
 • Mycket hög standard på juridiska och företagsekonomiska tjänster
 • Hög levnadsstandard
 • Flyganslutningar med tillgång till hela världen
 • Formidabel ICT infrastruktur
Trusts & Stiftelser

Malta är ett av de få länder där registrering av både truster och stiftelser är tillåtna. Truster är utmärkande för det rättssystem som grundar sig på sedvanerätt (anglosaxisk rätt) och har ingen direkt motsvarighet inom svensk rätt (civilrätt). Malta tillämpar civilrätt och är ett undantag från denna regel. Detta beror på Maltas historiska anknytning till Storbritannien.

Malta-truster och stiftelser drar nytta av ett antal fördelar jämfört med andra länder och de låga” set-up” och förvaltningskostnaderna har visat sig attraktivt för både juridiska personer och förmögna privatpersoner.

Trusts

Inrättandet av truster på Malta regleras av lagen om förtroenden och förtroendevalda. MFSA ansvarar för godkännande, reglering och tillsyn av förvaltare på Malta.

Business Serving Limited är licensierat av Malta Financial Services Authority och kan agera som Trustees och kan erbjuda förvaltnings tjänster.

Business Serving Ltd. tillhandahåller också styrelse och administrativa tjänster samt omfattande skatte- och juridisk rådgivning som stöd för alla förtroendefrågor.  För mer information om Trusts klicka här.

Skatter & Trusts

Truster anses vara skattemässigt transparenta, i den meningen att resultat hänförligt till en trust inte belastar förvaltaren om det distribueras till en förmånstagare. Även när alla förmånstagare till en trust inte är bosatta på Malta och när alla resultat hänförligt till ett förtroende inte uppstår på Malta, det finns ingen skatteeffekt enligt maltesisk skattelagstiftning.

Stiftelse

Maltesiska stiftelser regleras av andra ”Tidsplanen i civillagen (kapitel 16 i Laws of Malta)”, som ägnar en helt avsnitt för stiftelser. Inrättandet av en stiftelse innebär registrering av handling av stiftelse med lokala myndigheter såsom byrån för Registrar of Companies.

Stiftelsen blir en självständig juridisk person genom denna registrering. Att erbjuda dessa tjänster  kräver licensiering när det gäller lagen om Trusts och Stiftelser.

Skatter & Stiftelser

En stiftelse behandlas som ett maltesiskt bolag och kan dra nytta av Maltas hela imputationssystem. Stiftelser kan också välja att beskattas på samma sätt som en Trust.

Fonder

Malta har utvecklats till ett starkt alternativ för grundandet av olika kollektiva inveterings fonder. En starkt bidragande faktor är en väl fungerande byråkrati och lokala myndigheter som t ex. MFSA.

Alla fonder som grundas på Malta och under maltesiskt lag kräver en licens av MFSA och måste genomgå flera steg för att försäkra sig om att grundarna är lämpliga och kan uppvisa hög affärsetik.

Korrekt strukturerade Malta-registrerade fonder är generellt undantagna från maltesisk skatt. Här kommer några exempel som gäller icke permanent bosatta:

 • Ingen inkomst/bolagsskatt på upplägg där mer än 85% av de underliggande tillgångarna befinner sig utanför Malta.
 • Ingen skatt på substansvärdet
 • Ingen källskatt på utdelning, ränta eller royalty till icke bosatta personer på Malta
 • Ingen kapitalvinstskatt vid försäljning av lägenheter
 • Ingen stämpelskatt vid försäljning av fastighet eller överföring av lagfart

Detta är endast generaliseringar av allmäna skatteregler. Vid specifika frågor eller upplägg kan vi erbjuda professionell skatterådgivning.

Medborgarskap Genom Investering

Malta Citizenship by Investment Programme är det första EU godkända ”investering för medborgarskap” program. All medborgarskap som godkänns genom detta program erhåller fulla rättigheter och är likavärdigt maltesiska medborgarp erhållna genom t ex födseln.

Maltesiska medborgarskp ger tillgång till alla investering möjligheter och fri rörlighet inom EU, precis som alla EU medborgare åtnjuter i allmänhet. För att kvalificera sig för ett maltesiskt medborgarskap krävs en minimum inverstering av €650,000 på Malta. Detta kan vara i form av likvida medel, fastigheter eller etablering av företag.

Ca 70% av de investerade tillgångarna går till en fond som är grundad av den maltesiska staten och förvaltas av en stiftelse. De resterande 30% går till en allmän fond som förvaltas av Maltas central bank. Alla applikanter måste representeras av en licensierad ”Maltese Authorised Registered Mandatory” även kallad (ARM).

Malta's GDP

€6.5bn

Area

316 square km

Population

417.617

Malta map

Kontakta Oss!